Statut Fundacji Dowód Niewinności

INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja Dowód Niewinności
ul. Kościuszki 2, 40-049 Katowice
tel. 694 017 168
e-mail: kontakt@dowodniewinnosci.pl
www.dowodniewinnosci.pl

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu – Paweł Matyja
Wiceprezes Zarządu – Remigiusz Korejwo

Rada Fundacji:
Przewodniczący Rady – Grzegorz Głuszak

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Fundacja Dowód Niewinności, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Pawła Matyję (MATYJA), zwanego dalej „Fundatorem”.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów polskich, zwłaszcza ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166).

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, co nie wyłącza obowiązku posługiwania się jednocześnie nazwą fundacji w języku polskim.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji.

§ 6
Fundacja może posiadać własny znak identyfikacji graficznej (logo) oraz posługiwać się pieczęcią Fundacji.

§ 7
Fundacja może ustanowić stypendia, odznaki, medale, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 8
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz zapobiegania niesłusznym skazaniom i przeciwdziałania patologiom wymiaru sprawiedliwości. Działania Fundacji skierowane są zarówno do osób już skazanych, które niesłusznie odbywają kary pozbawienia wolności, jak również osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania. Ponadto celem Fundacji jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa w obszarze prawa karnego, upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych metodach prowadzenia obrony w sprawach karnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i technik kryminalistycznych, jak również postulowanie zmian legislacyjnych w zakresie prawa karnego.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy i darów otrzymanych przez Fundację;
b) organizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
c) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji;
d) popularyzowanie celów i działania Fundacji w środkach masowego przekazu;
e) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji;
f) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na rzecz tych samych celów co Fundacja;
g) działania wydawnicze w zakresie objętym niniejszym statutem;
h) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji;
i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zapobiegania niesłusznym skazaniom i przeciwdziałania patologiom wymiaru sprawiedliwości;
j) zajmowanie publicznego stanowiska w sprawach w których zaangażowana jest Fundacja bądź członkowie jej organów;
k) organizowanie szeroko rozumianej pomocy prawnej, psychologicznej, detektywistycznej, śledczej na rzecz osób i spraw w które zaangażowana jest Fundacja.

§ 9
Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla realizacji celów statutowych oraz wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski (zwanym dalej „Funduszem”) w kwocie 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności (zwane dalej „Majątkiem”).

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z Majątku Fundacji nieruchomego i ruchomego,
e) odsetek bankowych od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
f) innych dochodów.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na ten cel wynosi 1.000 złotych (słownie: tysiąc złotych).

§ 11
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 14
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 15
Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany „Zarządem”.

§ 16
1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

2. Członków Zarządu powołuje Fundator.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Przed upływem kadencji, Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu, należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji, nie przekazanych do kompetencji innych organów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
h) podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 18
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

3. Szczególne formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członków określa Zarząd.

§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.

3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

4. Zarząd decyduje w formie Uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów, decyzję w sprawie podejmuje Fundator, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w formie głosowania pisemnego.

6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej.

§ 20
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu określa uchwałą Zarząd.

§ 21
Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

§22
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Skład liczbowy Rady wynosi od jednego do trzech członków.

3. Członków Rady powołuje Fundator.

4. Fundator może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady oraz całą Radę, w przypadkach rażącego naruszenia statutu bądź działania na szkodę Fundacji.

5. Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
a) odwołania Członka Rady zgodnie z ust. 1 powyżej;
b) śmierci Członka Rady;
c) zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 powyżej;
d) rezygnacji Członka Rady złożonej na ręce Fundatora.

§23
1. Kadencja Rady wynosi pięć lat.

2. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji. Członkiem Rady można być przez więcej niż jedną kadencję.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.

4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i przewodniczy im.

5. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

6. Rada decyduje w formie Uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów, decyzję w sprawie podejmuje Przewodniczący Rady. W przypadku jednoosobowego składu Rady decyzje zapadają jednomyślnie.

7. Uchwały Rady mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w formie głosowania pisemnego.

8. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie zdalnej.

9. W sprawach udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi Fundacji uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności pełnego składu Rady, na posiedzeniach Rady. W przypadku jednoosobowego składu Rady decyzje zapadają jednomyślnie.

§24
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
c) ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
d) ogólny nadzór nad działalnością Fundacji;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

§25
Członkowie Rady mogą za swoją pracę otrzymywać diety na zasadach i w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26
1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała, i które realizuje Fundacja.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją o zbieżnych celach podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.

4. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Fundator w formie uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Fundacji.

5. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została utworzona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

6. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.